Miss Tahiti
5-9-3 BESSHO MINAMIKU SAITAMASHI SAITAMA 336-0021 Japan
Phone: 048-826-5040
MAIL: saitama@miss-tahiti.jp
URL: http://www.miss-tahiti.jp

Business hours:14:00~20:00
Parking:0