Divng Shop Sensuiya
366-7 Otsuka-cho Matsusaka-shi Mie 515-0813 Japan
Phone: 0598-50-2331
MAIL: sensuiya@nifty.com
URL: http://sensuiya.com/

Business hours:13:00~20:30
Parking:10